Manual de usuario AEG DB6130 Iron

Manual de usuario para el dispositivo AEG DB6130 Iron

Manual de usuario AEG DB6130 Iron

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

4Safety™PRECISION STEAM IRON DB61XXD • GR • NL • F • GB

Resumen en la página de contenido no. 2

D Anleitung...............................3–15Vor der ersten Benutzung desBügeleisens lesen Sie bitte dieSicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.GR Βιβλίο οδηγιών...................3–15Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτηφορά το σίδερο, παρακαλούμεδιαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείαςστη σελίδα 5.NL Gebruiksaanwijzing.........3–15Lees, voordat u het strijkijzer voorde eerste keer gebruikt

Resumen en la página de contenido no. 3

dGRH,INLJFEFGGBMCLDBKABDGRNLFTeileΕξαρτήματαOnderdelenÉlémentsA. RESILIUM™ 500 BügelsohleB. Anzeige für maximalenWasserstandC. Einfüllöffnung mitAbdeckungD. SprühdüseE. SprühtasteF. DampfstoßtasteG. SelbstreinigungstasteH. NetzspannungsanzeigeI. Anzeige für automatischeSicherheitsabschaltungJ. TemperaturwählerK. WassertankL. KabelaufwicklungsvorrichtungM. Gummierte Abstellflächefür sicheren StandA. RESILIUM™ 500 ΠλάκαB. Ένδειξη μέγιστης στάθμ

Resumen en la página de contenido no. 4

Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevorSie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen miteingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeitenoder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wennsie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesenwurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damitverbundenen Gefahren verstehen.• Kinder dürfen nicht mit dem Ger

Resumen en la página de contenido no. 5

GRΔιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετεγια πρώτη φορά τη μηχανή.• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετώνκαι άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ήδιανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

Resumen en la página de contenido no. 6

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaatvoor de eerste keer in gebruik neemt.• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder endoor mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijkevermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij ondertoezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruikenvan het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.• Reini

Resumen en la página de contenido no. 7

fAvant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lireattentivement les instructions suivantes.• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plusainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensoriellesou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et deconnaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’unepersonne responsable ou aient reçu des instructions concernantl’utilisation correcte de

Resumen en la página de contenido no. 8

Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματοςGewebeDTemperatureinstellungBügelempfehlungAcrylTrocken von links bügeln.AcetatTrocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktionbefeuchten.Nylon und PolyesterBügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.RayonBügeln von links.ViskoseVorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisungverwendet werden.SeideVon links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.Ba

Resumen en la página de contenido no. 9

Strijkschema / Tableau de repassageNLStofTemperatuurinstellingAanbeveling voor strijkenAcrylDroog strijken aan de verkeerde kant.AcetaatDroog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is ofgebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.Nylon & polyesterStrijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruikde sproeier om de stof te bevochtigen.RayonStrijken aan de verkeerde kant van de stof.ViscoseVoornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt

Resumen en la página de contenido no. 10

Erste Schritte / ΞεκινώνταςHet eerste gebruik / Première utilisationDGRNLF101. Vor der ersten Benutzung. EntfernenSie ggf. Reste von Klebebändernund reiben Sie das Gerät vorsichtigmit einem angefeuchteten Tuchab. Spülen Sie den Wassertank, umFremdkörper zu entfernen. Beimerstmaligen Einschalten könnenvorübergehend Dämpfe/Gerücheauftreten.2. Füllen des Dampfbüglers mitWasser. Vergewissern Sie sich, dassder Netzstecker gezogen ist. DrehenSie den Temperaturwahlschalterauf „0

Resumen en la página de contenido no. 11

Bd8 minAGRNLF30 sec30 sec4. Verwenden der Sprühnebel- und5. Bedampfen hängender Textilien.Dampfstoßfunktion. Vergewissern SieDie Vertikal-Dampfstoßfunktionsich, dass der Wassertank mindestens 1/4eignet sich ideal zum Bedampfengefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebelvon Vorhängen, Anzügen/Kostümenzum Vorbefeuchten von Gewebe, indemund empfindlichen Geweben.Sie die Taste mehrmals betätigen,Hängen Sie das Wäschestück aufum feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zureinen Kleiderbügel, halten S

Resumen en la página de contenido no. 12

Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδαReiniging en onderhoud / Nettoyage et entretienDGRNLF121. Lagern Sie das Bügeleisen immerauf seiner Abstellfläche.Verwenden Sie zum Reinigen derAußenflächen ein weiches feuchtesTuch und wischen Sie anschließendtrocken. Verwenden Sie keinechemischen Lösungsmittel, dadiese die Oberfläche schädigen.Das Bügeleisen nicht mit Wasserim Behälter lagern. WickelnSie das Netzkabel um dieKabelaufbewahrungs-Vorrichtung.1. Να απ

Resumen en la página de contenido no. 13

Entsorgung / ΑπόρριψηVerwijdering / Mise au rebutDRecyceln Sie Materialien mit dem SymbolEntsorgen Sie Geräte mit diesem. Entsorgen Sie die Verpackung inden entsprechenden Recyclingbehältern.Recyceln Sie zum Umwelt- undGesundheitsschutz elektrische undelektronische Geräte.nicht mit dem Hausmüll.SymbolBringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichenSammelstelle oder wenden Sie sich an IhrGemeindeamt.dGRNLFGBGRNLΑνακυκλώστε τα υλικά που φέρουν τοΜην απορρ

Resumen en la página de contenido no. 14

Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτωνDProblemMögliche UrsacheLösungBügelsohle wird trotz eingeschaltetemBügeleisen nicht heiß.VerbindungsproblemÜberprüfen Sie das Netzkabel, den Steckerund die Steckdose.Temperaturregelung befindet sich in StellungMINWählen Sie die geeignete Temperatur.Nicht genügend Wasser im Tank.Füllen Sie den Wassertank (Siehe „ErsteSchritte“, Nr. 2).Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugungeingestellt.Stellen Sie den Dampfregler zwischenminimale un

Resumen en la página de contenido no. 15

Problemen oplossen / Gestion des pannesNLProbleemMogelijke oorzaakOplossingStrijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzeris ingeschakeld.Probleem met de aansluitingControleer het netsnoer, de stekker en hetstopcontact.Temperatuurknop staat in de stand MIN.Selecteer een geschikte temperatuur.Onvoldoende water in het reservoir.Vul het waterreservoir (zie “Het eerstegebruik”, nr 2).Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen.Zet de stoomknop tussen de minimale enmaximale stoomstand (zie

Resumen en la página de contenido no. 16

This page is left blank intentionally16

Resumen en la página de contenido no. 17

dGRH,INLJFEFGGBMCLDKBABGBComponentsA. RESILIUM™ 500 soleplateB. Maximum water levelindicatorC. Filling aperture with coverD. Spray nozzleE. Spray buttonF. Steam jet buttonG. Self-cleaning buttonH. Power indicator lightI. Safety auto-off lightJ. Temperature selectorK. Water tankL. Cable wrap facilityM. Rubber-napped heel17

Resumen en la página de contenido no. 18

GB18Read the following instruction carefully before using machine forthe first time.• This appliance can be used by children aged from 8 years and aboveand persons with reduced physical, sensory or mental capabilities orlack of experience and knowledge if they have been given supervisionor instruction concerning use of the appliance in a safe way andunderstand the hazards involved.• Children shall not play with the appliance.• Cleaning and user maintenance shall not be made by children wit

Resumen en la página de contenido no. 19

Ironing chartGBFabricAcrylicAcetateNylon & PolyesterRayonViscoseSilkTemperature settingIroning recommendationDry iron on wrong side.Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.Iron on wrong side of fabric.Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo theCotton ble

Resumen en la página de contenido no. 20

Getting startedGB1. Before first use. Remove all adhesiveremains and gently rub with adampened cloth. Rinse water tankto remove foreign particles. Whenturned on for the first time, temporaryvapours/odours may occur.B2. Filling steam iron with water.Make sure plug is removed frompower outlet. Turn the temperatureselector to ‘0’ and open the fillingaperture cover. Let the iron rest on theheel. Fill water up to maximum level.Close cover. Caution: Do not exceedthe maximum water level.3. Plug pow

DEJA UN COMENTARIO