Manual de usuario AEG DBS3350 Iron

Manual de usuario para el dispositivo AEG DBS3350 Iron

Manual de usuario AEG DBS3350 Iron

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350D • GR • NL • F • GB

Resumen en la página de contenido no. 2

D Anleitung...............................4–22Vor der ersten Benutzung desBügeleisens lesen Sie bitte dieSicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.GR Βιβλίο οδηγιών.....................4–22Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτηφορά το σίδερο, παρακαλούμεδιαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείαςστη σελίδα 5.NL Gebruiksaanwijzing ........4–22Lees, voordat u het strijkijzer voorde eerste keer gebrui

Resumen en la página de contenido no. 3

!!D!GR!NL!F!GBcautionSehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,Möglicherweise erzeugt Ihre Dampfstation nach dem ersten Auff üllen mit Wasser oder nach dem erneuten Befüllen des Tanks nicht sofort Dampf. Der Grundist, dass etwas Luft im Inneren diese Funktion für einige Sekunden verzögern kann. Haben Sie bitte etwas Geduld und drücken Sie die Dampftaste erneut.Der Dampf tritt aus, sobald Sie die Taste einige Sekunden loslassen. Es ist nicht notwendig die Taste gedrückt zu halten. Finden Si

Resumen en la página de contenido no. 4

NOPQAMB CDFELRSTKJIHGD4GRNLFTeileΕξαρτήματαOnderdelenÉlémentsA. Dampf-KnopfB. Weicher GriffC. Temperatur-JustiermarkeD. Temperatur-WahlscheibeE. TemperaturanzeigeF. Heißwasser-LeitungG NetzkabelH. Basis-EinheitІ. Anti-Kalk-PatroneJ. WassertankK. MaximaleWasserstandsanzeigeL. Edelstahl-GrundplatteM. Bügeleisen-AblageN. StromanzeigeO. EntkalkungsanzeigeP. Anzeige „NiedrigerWasserstand“Q Anzeige „Dampfstufe“(niedrig, mittel, hoch)R. Taste zum Rücksetzen derNachfüllanzeigeS.

Resumen en la página de contenido no. 5

DLesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevorSie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen miteingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeitenoder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wennsie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesenwurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damitverbundenen Gefahren verstehen.• Kinder dürfen nicht mit dem Ge

Resumen en la página de contenido no. 6

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετεγια πρώτη φορά τη μηχανή.• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετώνκαι άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ήδιανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, ε

Resumen en la página de contenido no. 7

NLLees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaatvoor de eerste keer in gebruik neemt.• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder endoor mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijkevermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezichtstaan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van hetapparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.• Rei

Resumen en la página de contenido no. 8

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lireattentivement les instructions suivantes.• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plusainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensoriellesou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et deconnaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’unepersonne responsable ou aient reçu des instructions concernantl’utilisation correcte de l

Resumen en la página de contenido no. 9

BügeltabelleDGewebeTemperatureinstellungBügelempfehlungAcrylTrocken von links bügeln.AcetatTrocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktionbefeuchten.Nylon und PolyesterBügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.RayonBügeln von links.ViskoseVorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisungverwendet werden.SeideVon links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.BaumwollmischgewebeHerstelleranweisungen auf E

Resumen en la página de contenido no. 10

Διάγραμμα σιδερώματοςGRΎφασμαΡύθμιση θερμοκρασίαςΥποδείξεις σιδερώματοςΑκρυλικόΣτεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.Οξικό άλαςΣτεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ήψεκάστε το για να μουσκέψει.Νάιλον & ΠολυεστέραςΣιδερώστε από την ανάποδη πλευ

Resumen en la página de contenido no. 11

StrijkschemaNLStofTemperatuurinstellingAanbeveling voor strijkenAcrylDroog strijken aan de verkeerde kant.AcetaatDroog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is ofgebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.Nylon & polyesterStrijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruikde sproeier om de stof te bevochtigen.RayonStrijken aan de verkeerde kant van de stof.ViscoseVoornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikantdat to

Resumen en la página de contenido no. 12

Tableau de repassageFTissuSélecteur de températureRecommandations pour le repassageAcryliqueRepassage à sec sur l'envers.AcétateRepassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ouutiliser un brumisateur pour l'humidifier.Nylon & polyesterRepassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser unbrumisateur pour l'humidifier.RayonneRepassage sur l'envers du tissu.ViscosePrincipalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur enrespectant

Resumen en la página de contenido no. 13

Erste Schritte / ΞεκινώνταςHet eerste gebruik / Première utilisationdGRABNLAFBGBDGRNLF1. Vor der ersten Benutzung. EntfernenSie ggf. Reste von Klebebändern undreiben Sie das Gerät vorsichtig mit einemangefeuchteten Tuch ab. Positionieren Siedas Dampfbügeleisen horizontal auf demBügelbrett oder auf einer hitzebeständigen,sicheren Oberfläche, die auf gleicher Höhemit dem Bügelbrett ist. Wickeln Sie das Netzkabel und dieDampfleitung ab und glätten Sie diese.Beim erstmaligen Eins

Resumen en la página de contenido no. 14

BADGRNLF144. Schließen Sie das Gerät an dieStromversorgung an. Drücken Sieden Netzschalter. Schließen Sie dasGerät an die Stromversorgung an.Drücken Sie den Netzschalter. SchließenSie das Gerät an die Stromversorgung an.Drücken Sie den Netzschalter (A). Drehen Siedie Temperatur-Wahlscheibe im Uhrzeigersinnbis zur maximalen Einstellung (B). DieTemperaturanzeige des Bügeleisens leuchtet.Wählen Sie die Dampfstufe niedrig, mittel oderhoch auf dem Bedienfeld.5. Wenn die Temperaturanzeige l

Resumen en la página de contenido no. 15

Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίαςGebruiksaanwijzing / Consignes d'utilisationdAGRNLFBGBDGRNLF1. Schließen Sie das Gerät an die2. Wenn die Anzeige „Niedriger3. Um den Dampf zu aktivieren,müssen Sie den Dampf-Knopfdrücken. Wenn Sie den Dampf-Knopfausgelöst haben achten Sie bittedarauf, dass kein Dampf mehr austritt,bevor Sie den Dampfbügler auf dieBügeleisen-Ablage zurückstellen.1. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητήστην τροφοδοσί

Resumen en la página de contenido no. 16

4. Schalten Sie das Bügeleisen5. Lassen Sie das Bügeleisen auf derAblage immer vollständig abkühlen,bevor Sie es verstauen. Sobald dasBügeleisen abgekühlt ist, leeren Sieden Wassertank.6. Lassen Sie das Netzkabel immersicher aufgewickelt an der Seitedes Bügeleisens liegen. Wickeln Siedas Netzkabel NIEMALS um dasBügeleisen.GR4. Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο,πιέστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρινα ακουστεί ένα ηχη

Resumen en la página de contenido no. 17

Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)dGRNLFGBDGRNLF1. Lagern Sie das Bügeleisen immerauf seiner Abstellfläche.Verwenden Sie zum Reinigen derAußenflächen ein weiches feuchtesTuch und wischen Sie anschließendtrocken. Verwenden Sie keinechemischen Lösungsmittel, da diesedie Oberfläche schädigen.1. Να αποθη

Resumen en la página de contenido no. 18

FehlersuchedProblemBügelsohle wird trotz eingeschaltetemBügeleisen nicht heiß.Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.Mögliche UrsacheVerbindungsproblemTemperaturregelung befindet sich inStellung MINNicht genügend Wasser im Tank.LösungÜberprüfen Sie das Netzkabel, denStecker und die Steckdose.Wählen Sie die geeignete Temperatur.Füllen Sie den Wassertank (Siehe „ErsteSchritte“, Nr. 2).Dampfregler ist nicht aufStellen Sie den DampfreglerDampferzeugung eingestellt.zwischen minimale und maxim

Resumen en la página de contenido no. 19

Επίλυση προβλημάτωνGRΠρόβλημαΠιθανή αιτίαΕπίλυσηΗ πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο πουτο σίδερο είναι ενεργοποιημένο.Πρόβλημα σύνδεσηςΕλέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχήςισχύος, το φις και την πρίζα.Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.Το σίδερο δεν παράγει ατμό.Η λειτουργί

Resumen en la página de contenido no. 20

Problemen oplossen /NLProbleemStrijkzool wordt niet warm terwijl hetstrijkijzer is ingeschakeld.Mogelijke oorzaakProbleem met de aansluitingOplossingControleer het netsnoer, de stekker enhet stopcontact.Temperatuurknop staat in de stand MIN.Selecteer een geschikte temperatuur.Onvoldoende water in het reservoir.Vul het waterreservoir (zie “Het eerstegebruik”, nr 2).Stoomknop staat in de stand voor nietstomen.Zet de stoomknop tussen de minimaleen maximale stoomstand (zie“Strijkschema”).Gek

DEJA UN COMENTARIO