Manual de usuario Bestron ASK2905 Kettle

Manual de usuario para el dispositivo Bestron ASK2905 Kettle

Manual de usuario Bestron ASK2905 Kettle

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

ASK2905Handleiding snoerloze waterkokerDeutschGebrauchsanweisung Kabelloser WasserkocherFrançaisMode d'emploi bouilloire sans filEnglishInstruction manual cordless jug kettleItalianoIstruzioni per l'uso hervidor de agua sin cableEspañolManual del usuario bolliture senza filiv 020811-07Nederlands

Resumen en la página de contenido no. 2

HandleidingVeiligheidsvoorschriften - Algemeen• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke,zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnengebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon dieverantwoordel

Resumen en la página de contenido no. 3

HandleidingWerking - AlgemeenNederlandsHet apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijkedoeleinden, niet voor professioneel gebruik.1.5.6.4.2.1. Schenktuit3.2. Aan/uit-schakelaar met indicatielampje3. Basis4. Waterniveau-aanduiding5. Deksel6. Knop voor het openen van de deksel Figuur 1werking - Voor het eerste gebruikVoordat u de waterkoker in gebruik neemt, moet u eerst drie maal een volle kan water aan de kookbrengen en het gekookte water weggooien. Op deze manier worden de laatste resten van

Resumen en la página de contenido no. 4

• • Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoalsmessen of harde borstels) bij het reinigen.Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op de netvoeding en is afgekoeld als u hem gaatschoonmaken.Reiniging en onderhoud - OntkalkenAfhankelijk van de hardheid van het water, zal zich kalk op het verwarmingselement afzetten. Maakdaarom het verwarmingselement regelmatig schoon.1. 2. 3. 4. 5. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoe

Resumen en la página de contenido no. 5

HandleidingNederlands8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervangingrespectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteldworden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met dedoor hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier.

Resumen en la página de contenido no. 6

GebrauchsanweisungWir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Kabelloser Wasserkochers, mit dem Sie inkurzer Zeit Wasserkochen können.• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt,oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfendas

Resumen en la página de contenido no. 7

Gebrauchsanweisungverwendung - AllgemeinDas Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehenund nicht für die professionelle Verwendung.1.5.6.4.Deutsch2.1. Ausgießer2. Ein/Aus-Schalter mit Kontrolleuchte3. Sockel4. Wasserstandsanzeige5. Deckel6. Knopf für das Öffnen des Deckels 3.Abbildung 1verwendung - Vor der ersten VerwendungBevor Sie den Wasserkocher benutzen, kochen Sie bitte erst dreimal eine volle Kanne Wasser auf undschütten Sie das gekochte Wasser danach aus. So werden die letzte Re

Resumen en la página de contenido no. 8

Gebrauchsanweisung • • Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfenGegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Reinigung nicht an die Netzspannung angeschlossenund abgekühlt ist.Reinigung und Wartung - EntkalkenJe nach Wasserhärte wird sich am Heizelement Kalk absetzen. Das Heizelement muss daher regelmäßiggereinigt werden.Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen

Resumen en la página de contenido no. 9

gebrauchsanweisungb. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Rechtauf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelleFolgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihmgelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.

Resumen en la página de contenido no. 10

Mode d’emploiNous vous félicitons de votre achat! Votre bouilloire électrique sans fil vous permettra defaire bouillir del’eau en un minimum de temps.Consignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques,mentales ou sensorielles limit

Resumen en la página de contenido no. 11

Mode d’emploiFonctionnement - GénéralitésL’appareil est destiné uniquement à l’utilisationdomestique, et non à l’usage professionnel.5.1.6.4.2.Français1. 2. 3. 4. 5. 6. Becinterrupteur marche / arrêtet lampe témoinstation de basele niveau d’eaule couverclele déverrouillage du couvercle 3. Figure 1fonctionement - Avant la première utilisationAvant de commencer à utiliser votre bouilloire électrique, faites d’abord bouillir partrois fois une pleinebouilloire d’eau, et je

Resumen en la página de contenido no. 12

Mode d’emploi • Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfenGegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Reinigung nicht an die Netzspannung angeschlossenund abgekühlt ist.NETTOYAGE ET ENTRETIEN - DétartrageSelon la dureté de l’eau, une certaine quantité de tartre se forme sur la résistance thermique. Nettoyez-ladonc régulièrement.1. 2. 3. 4. 5. Débranchez la fiche et laissez refroidir l

Resumen en la página de contenido no. 13

Mode d’emploib. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que leremplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsabled’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant unquelconque rapport avec l’appareil

Resumen en la página de contenido no. 14

Instruction manualCongratulations with the purchase of your cordless jug kettle, an appliance which will enable you to boilwater very quickly.Safety instructions - General• Please read these instructions carefully and retain them for reference.• Use this appliance solely in accordance with these instructions.• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory ormental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have be

Resumen en la página de contenido no. 15

Instruction manualOperation - GeneralThe appliance is intended only for domestic use,not for professional use.1.5.6.4.2.1. 2. 3. 4. 5. 6. SpoutOn/Off switchand indicator lightBase stationWater levelCoverButton for opening the lid 3.Figure 1operation - Before use for the first timeEnglishWhen using the jug kettle for the first time boil three jugs of water, and dispose of the boiled water. This willremove the last traces from the manufacturing process.operation - Boiling water1. Place the machine

Resumen en la página de contenido no. 16

Instruction manual • Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance. • Before cleaning, make sure that the appliance is not connected to the power supply and that it has cooled down.Cleaning and maintenance - DescalingLime will be deposited on the heating element at a rate depending on thehardness of the water. For this reason the heating element must be cleanedat regular intervals.1. Remove the plug from the wall sock

Resumen en la página de contenido no. 17

instruction manualserViceIf a fault should occur please contact the BESTRON service department:tHe netHerlAnds:BESTRON NEDERLAND BVBestron ServiceMoeskampweg 205222 AW ’s-HertogenboschTel: +31 (0) 73 - 623 11 21Fax: +31 (0) 73 - 621 23 96Email: info@bestron.comInternet: www.bestron.comce declArAtion of conforMityThis product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:••EMC DirectiveLow Voltage Directive2004/108/EC2006/95/ECn. van de Vossenbergquality contr

Resumen en la página de contenido no. 18

Istruzioni per l’usoDesideriamo congratularci con voi per l’acquisto di questo bollitore elettrico senza cavo, il quale consentedi portare a ebollizione in breve tempo la quantità di acqua desiderata.Prescrizioni di sicurezza - Generalità• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.• Utilizzare questo apparecchio seguendo scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso.• Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e da persone che, a causa di u

Resumen en la página de contenido no. 19

Istruzioni per l’usoFunzionamento - Avvertenze generalQuesto apparecchio è concepito esclusivamenteper l’impiego domestico e non per l’uso professionale.5.1.6.4.2.1. 2. 3. 4. 5. 6. BeccoInterruttore on / off e spiaStazione baseIl livello dell’acquaCoperchioLo sblocco per il coperchio 3.Figura 1Funzionamento - Primo utilizzoPrima di utilizzare il bollitore per la prima volta, è necessario portare tre volte ad ebollizione la caraffapiena d’acqua e gettare l’acqua bollita. In questo m

DEJA UN COMENTARIO