Manual de usuario Bestron DDK2200 Kettle

Manual de usuario para el dispositivo Bestron DDK2200 Kettle

Manual de usuario Bestron DDK2200 Kettle

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

DDK2200Handleiding digitale snoerloze RVS waterkokerDeutschGebrauchsanweisung digitale kabelloser Wasserkocher aus EdelstahlFrançaisMode d'emploi Bouilloire numérique en inox sans filEnglishInstruction manual digital cordless stainless steel jug kettleItalianoIstruzioni per l'uso bollitore per l’acqua digitale in acciaio inoxEspañolManual del usuario hervidor de agua digitales en acero inoxidablev 030413-07Nederlands

Resumen en la página de contenido no. 2

HandleidingGefeliciteerd met de aankoop van deze snoerloze waterkoker waarmee u in korte tijd water aan de kookkunt brengen.NederlandsVeiligheidsvoorschriften - Algemeen• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke,zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet vei

Resumen en la página de contenido no. 3

HandleidingHet apparaat isalleen bedoeld voorhuishoudelijkedoeleinden, nietvoor professioneelgebruik.1.2.3.4.5.6.1. Schenktuit2. Deksel3. Waterkan4. Ontgrendelings9. knop deksel5. LED-display6. - Toets10.7. + Toets8. Aan-/uittoets11.9. Handgreep10. Waterniveau aanduiding11. Basis Figuur 17.8.werking - Voor het eerste gebruikVóór het eerste gebruik, dient u eerst eventuele fabricageresten te verwijderen door drie maal een vollekan water aan de kook te brengen. Gooi dit water weg.Tip: U kunt bij

Resumen en la página de contenido no. 4

Handleidingwerking - WarmhoudfunctieNederlandsWanneer u de aan-/uittoets drie seconden ingedrukt houdt, schakelt de warmhoud-functie in. Het LEDdisplay knippert even en zal het water vervolgens, zolang de waterkoker aan staat, op de ingesteldetemperatuur houden. • De warmhoudfunctie kan alleen gebruikt worden als de waterkoker met minimaal 0,6 liter watergevuld is. Bij een kleinere hoeveelheid kan de droogkookbeveiliging inschakelen.• De warmhoudfunctie kan op elk moment uitgeschakeld word

Resumen en la página de contenido no. 5

HandleidingDe waterkoker heeft een beveiliging tegen oververhitting. Deze schakelt de waterkoker uit wanneer dezezonder of met te weinig water ingeschakeld wordt. Laat de waterkoker minimaal 10 minuten afkoelenvoordat u hem opnieuw gebruikt.Reiniging en onderhoud• • • Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.Reinig de waterkan met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water. Zet hetapparaat nooit in een afwasmachine. Let er op dat geen vocht in de e

Resumen en la página de contenido no. 6

HandleidingNederlands6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing; b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke,technische of veiligheidsnormen; c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. een ongeautoriseerde wijziging; e. een reparatie die is uitgevoerd door derden; f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte ver

Resumen en la página de contenido no. 7

GebrauchsanweisungWir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Kabelloser Wasserkochers, mit dem Sie inkurzer Zeit Wasserkochen können.• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt,oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfendas

Resumen en la página de contenido no. 8

Gebrauchsanweisungverwendung - AllgemeinDas Gerät ist nurfür den Hausgebrauchvorgesehen und nichtfür die professionelleVerwendung.1.2.3.4.5.6.7.Deutsch1. Ausgießer8.2. Deckel3. Wasserkanne4. Entriegelungstaste des Deckels9.5. LED-display6. - Taste10.7. + Taste8. Ein-/Ausschalter9. Griff11.10. Wasserstands anzeige11. Sockel Abbildung 1verwendung - Vor der ersten VerwendungBevor Sie den Wasserkocher benutzen, kochen Sie bitte erst dreimal eine volle Kanne Wasser auf undschütten Sie das gekoch

Resumen en la página de contenido no. 9

Gebrauchsanweisungverwendung - WarmhaltefunktionWenn Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt halten, schaltet die Warmhaltefunktion zu.Das LED-Display blinkt kurz und wird danach das Wasser auf der eingestellten Temperatur halten, solangeder Wasserkocher eingeschaltet ist. • Die Warmhaltefunktion kann nur genutzt werden, wenn der Wasserkocher mit mindestens 0,6Litern Wasser gefüllt ist. Bei einer kleinen Menge kann sich der Trocken-Kochschutz einschalten.• Die Warmhaltefunkt

Resumen en la página de contenido no. 10

Gebrauchsanweisungverwendung - Schutz gegen überhitzungDer Wasserkocher verfügt über einen Überhitzungsschutz. Dieser Schutz schaltet den Wasserkocher aus,wenn das Gerät ohne oder mit zu wenig Wasser eingeschaltet wird. Lassen Sie den Wasserkocher voreiner erneuten Benutzung mindestens 10 Minuten abkühlen.Reinigung und Wartung• • • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.Reinigen Sie die Wasserkanne mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät

Resumen en la página de contenido no. 11

4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltendgemacht werden oder beim Importeur.5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch: a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischenNormen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt c. Anschluss

Resumen en la página de contenido no. 12

Mode d’emploiNous vous félicitons de votre achat! Votre bouilloire électrique sans fil vous permettra defaire bouillir del’eau en un minimum de temps.Consignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques,mentales ou sensorielles limit

Resumen en la página de contenido no. 13

Mode d’emploiFonctionnement - GénéralitésL’appareil est destinéuniquement àl’utilisation domestique,et non à l’usageprofessionnel.1.2.3.4.5.6.7.8.fonctionement - Avant la première utilisationAvant de commencer à utiliser votre bouilloire électrique, faites d’abord bouillir partrois fois une pleinebouilloire d’eau, et jetez l’eau une fois bouillie. Vous nettoyez ainsi les derniers restes du processus defabrication.Conseil: Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour nettoye

Resumen en la página de contenido no. 14

Mode d’emploiFonctionnement - Gardez au chaudLorsque vous appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pendant trois secondes, la bouilloire maintientla température programmée. La lumière LED clignote un court temps et l’eau reste à la températureprogrammée tant que la bouilloire est allumée. • La fonction “garder chaud” est utilisable seulement si la bouilloire est remplie d’un minimum de0,6L d’eau. Si la quantité d’eau est inférieure à 0,6L la sécurité ébullition

Resumen en la página de contenido no. 15

Mode d’emploifonctionement - Coupe-cicuit thermiqueLa bouilloire électrique est équipée d’un coupe-circuit thermique. Celui-ci arrête la bouilloire si elle est miseen marche sans eau, ou avec une quantité d’eau insuffisante. Laissez la bouilloire se refroidir pendant aumoins 10 minutes avant de l’utiliser de nouveau.Nettoyage et entretien• • • Débranchez la fiche et laissez refroidir l’appareil.Nettoyez la bouilloire avec un chiffon humide. N’immergez jamais l’appareil.

Resumen en la página de contenido no. 16

Mode d’emploi6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par: a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ; b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normestechniques ou aux dispositions légales en vigueur ; c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ; d. toute modification non autorisée ; e. toute réparation effectuée par des tiers ; f. le transpo

Resumen en la página de contenido no. 17

Instruction manualCongratulations with the purchase of your cordless jug kettle, an appliance which will enable you to boilwater very quickly.Safety instructions - General• Please read these instructions carefully and retain them for reference.• Use this appliance solely in accordance with these instructions.• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory ormental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have be

Resumen en la página de contenido no. 18

Instruction manualOperation - GeneralThe appliance isintended only fordomestic use,not for professionaluse.1.2.3.4.5.6.7.1. Spout2. Lid3. Jug9.4. Lid release button5. LED-display6. - Button10.7. + Button8. On/off button11.9. Handle10. Water-level indicator11. Base Figure 18.operation - Before use for the first timeWhen using the jug kettle for the first time boil three jugs of water, and dispose of the boiled water. This willremove the last traces from the manufacturing process.Tip: You can use

Resumen en la página de contenido no. 19

Instruction manualoperation - Keep-warm functionWhenever you press the on/off button for three seconds consecutively, the keep-warm function will beactivated. The LED-display will blink for a moment and will keep, for as long as the device remains turnedon, the water at the set temperature. • The keep-warm function can only be used if the water kettle is filled with at least 0,6 liters of water.A lesser amount can cause the boil-dry protection to be activated.• The keep-warm function can b

Resumen en la página de contenido no. 20

Instruction manualoperation - Overheating safeguardThe jug kettle is fitted with an overheating safeguard. This will switch off the jug kettle if it is operatedwithout (sufficient) water. Allow the jug kettle to cool down for at least 10 minutes before using it again.Cleaning and maintenance• • • Remove the plug from the wall socket, and allow the appliance to cool.Clean the jug with a damp cloth. Never immerse the appliance in water. Never put the appliance in adishwasher. Make sure that

DEJA UN COMENTARIO