Manual de usuario Bosch MSM66150 Hand Blender

Manual de usuario para el dispositivo Bosch MSM66150 Hand Blender

Manual de usuario Bosch MSM66150 Hand Blender

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

Register your new Bosch now:www.bosch-home.com/welcomeMSM 66...MSM 67...deenfritnldanoGebrauchsanleitungInstruction manualMode d’emploiIstruzioni per l’usoGebruiksaanwijzingBrugsanvisningBruksanvisningMSM66_67.indd 1svfiespteltrplBruksanvisningKäyttöohjeInstrucciones de usoInstruções de serviçoΟδηγίες χρήσηςKullanım kılavuzuInstrukcja obsługiukruhearІнструкція з експлуатаціїИнструкция поэксплуатации‫הוראות הפע

Resumen en la página de contenido no. 2

de Deutsch3en English7fr Français11it Italiano16nl Nederlands21da Dansk25no Norsk29sv Svenska33fi Suomi37es Español41pt Português46el 50Ελληνικάtr Türkçe56pl Polski63uk Українська68ru Pycckий73he ‫ עברית‬86ar ‫ العربية‬91.......MSM66_67.indd 223.02.2015 11:19:45

Resumen en la página de contenido no. 3

MSM67_de-ar.book Seite 3 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15deÇÉeÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eKa~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=fåíÉêåÉíëÉáíÉKfåÜ~äíwì=fÜêÉê=páÅÜÉ

Resumen en la página de contenido no. 4

MSM67_de-ar.book Seite 4 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15deÇÉa~ë=dÉê®í=áëí=ÄÉá=åáÅÜí=îçêÜ~åÇÉåÉê=^ìÑëáÅÜí=ìåÇ=îçê=ÇÉã=wìë~ããÉåÄ~ìI=ÇÉã=^ìëÉáå~åÇÉêåÉÜãÉå=çÇÉê=oÉáåáÖÉå=ëíÉíë=îçã=kÉíò=òì=íêÉååÉåKwìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É=cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK=tÉåå=ÇáÉ=^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=

Resumen en la página de contenido no. 5

MSM67_de-ar.book Seite 5 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15deÇÉRbåíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉåwìã=^ÄåÉÜãÉå=ÇÉë=jáñÑì≈Éë=ÄÉáÇÉ=båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉå=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÇêΩÅâÉåKS jáñÑì≈hìåëíëíçÑÑ=çÇÉê=jÉí~ää=EàÉ=å~ÅÜ=jçÇÉääF=jáñÑì≈=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Éáåê~ëíÉå=ä~ëëÉåKT jáñÑì≈ãÉëëÉêU jáñÄÉÅÜÉê=ãáí=aÉÅâÉäa~ë=^êÄÉáíÉå=áã=jáñÄÉÅÜÉê=îÉêÜá

Resumen en la página de contenido no. 6

MSM67_de-ar.book Seite 6 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15deÇÉqçéÑ=îçã=eÉêÇ=åÉÜãÉåKjáí=ÇÉã=jáñÉê=ÇáÉ=pìééÉ=áã=qçéÑ=éΩêáÉêÉåKjáí=p~äò=ìåÇ=mÑÉÑÑÉê=~ÄëÅÜãÉÅâÉåK=eáåïÉáëW_Éá=dÉê®íÉå=ãáí=péáê~äâ~ÄÉäWh~ÄÉä=åáÉã~äë=ìã=Ç~ë=dÉê®í=ïáÅâÉäå>eáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå=EjpjSTKKF`êÆéÉëJqÉáÖpí∏êìåÖ^ÄÜáäÑÉdÉê®í=ëÅÜ~äíÉí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_Éåì

Resumen en la página de contenido no. 7

MSM67_de-ar.book Seite 7 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15enÉå`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉKfå=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=vçì=Å~å=ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK`çåíÉåíëcçê=óçìê=ë~ÑÉíó= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= Tlî

Resumen en la página de contenido no. 8

MSM67_de-ar.book Seite 8 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15enÉåqç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ=ãìëí=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìJÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê ~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåKlåäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK, p~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉoáëâ=çÑ=áåàìêóbäÉÅíêáÅ=ëÜ

Resumen en la página de contenido no. 9

MSM67_de-ar.book Seite 9 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15enÉåléÉê~íáçå`äÉ~åáåÖqÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ÄäÉåÇáåÖ=ã~óçåå~áëÉI=ë~ìÅÉëI=ãáñÉÇ=ÇêáåâëI=Ä~Äó=ÑççÇI=ÅççâÉÇ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉëKcçê=éìê¨ÉáåÖ=ëçìéëKrëÉ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=Ñçê=ÅìííáåÖLÅÜçééáåÖ=ê~ï=ÑççÇ=EçåáçåëI=Ö~êäáÅI=ÜÉêÄëF>=fí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íç=ìë

Resumen en la página de contenido no. 10

MSM67_de-ar.book Seite 10 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15enÉåoÉÅáéÉë=~åÇ=íáéë_äÉåÇÉÇ=ãáäâ=Çêáåâëj~óçåå~áëÉN=Öä~ëë=çÑ=ãáäâS=ä~êÖÉ=ëíê~ïÄÉêêáÉëçêNM=ê~ëéÄÉêêáÉë=çêN=Ä~å~å~=EëäáÅÉÇF mìí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=íÜÉ=àìÖ=~åÇ=ÄäÉåÇK ^ÇÇ=ëìÖ~ê=íç=í~ëíÉKqáéWcçê=~=ãáäâ=ëÜ~âÉ=~ÇÇ=~=ëÅççé=çÑ=áÅÉ=ÅêÉ~ã=çê ìëÉ=îÉêó=ÅçäÇ=ãáäâKN=ÉÖÖ=EÉÖ

Resumen en la página de contenido no. 11

MSM67_de-ar.book Seite 11 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15frÑêsçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=ÅçêÇá~äÉãÉåíKsçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìJîÉêÉò=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë éêçÇìáíë

Resumen en la página de contenido no. 12

MSM67_de-ar.book Seite 12 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15frÑêkÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ëá=ëçå=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Éí äÛ~éé~êÉáä=äìáJãÆãÉ=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=Ççãã~ÖÉK^î~åí=ÇÉ=êÉãéä~ÅÉê=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=çì=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ëìééä¨ãÉåí~áêÉë=Ǩéä~ŨÉë=Éå=ëÉêîáÅÉI=áä=Ñ~ìí=¨íÉáåÇêÉ=äÛ~éé~êÉáä=Éí=äÉ=ǨÄê~åÅÜÉê=Çì=ëÉÅíÉ

Resumen en la página de contenido no. 13

MSM67_de-ar.book Seite 13 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15frÑêi~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=î~ìí=éçìê=ÇáÑѨêÉåíë=ãçÇ≠äÉëK=råÉ=îìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=ÇáÑѨêÉåíë=ãçÇ≠äÉë=ëÉ=íêçìîÉ=ëìê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ë=EcáÖìêÉ=FKsìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉsÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëKcáÖìêÉ=N ^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉO iÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íá

Resumen en la página de contenido no. 14

MSM67_de-ar.book Seite 14 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15frÑêmçìê=¨îáíÉê=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=ÇÛ~äáãÉåíë=~áåëá=íê~áí¨ëI=åÛ~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåJÅÜÉãÉåí=èìÛìåÉ=Ñçáë=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=éäçåÖ¨=Ç~åë=äÉ=ÄçäKbíÉáÖåÉò=íçìàçìêë=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~î~åí=ÇÉ=äÉ=ëçêíáê=ÇÉë=~äáãÉåíë=ãáñ¨ëK råÉ=Ñçáë=äÉë=~äáãÉåíë=íê~áí

Resumen en la página de contenido no. 15

MSM67_de-ar.book Seite 15 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15frÑêa¨ÅçìéÉò=Éå=ãçêÅÉ~ìñ=äÉë=ä¨ÖìãÉë=éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=Äêçëë¨ë=Éí=ä~î¨ëI=éìáë=Ñ~áíÉëJäÉë=êÉîÉåáê=Ç~åë=äÉ=ÄÉìêêÉ=íê≠ë=ÅÜ~ìÇK^àçìíÉò=äÛÉ~ì=Éí=ë~äÉòKc~áíÉë=ÅìáêÉ=äÉ=íçìí=OM=¶=OR=ãáåìíÉëKoÉíáêÉò=ä~=Å~ëëÉêçäÉ=ÇÉ=ä~=Åìáëáåá≠êÉK^=äÛ~áÇÉ=Çì=ãáñÉìê=éäçåÖ¨=Ç~å

Resumen en la página de contenido no. 16

MSM67_de-ar.book Seite 16 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15it áí`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëJíáÅç=ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=ëáíç=fåíÉêåÉíKfåÇáÅÉmÉê=ä~=îçëíê~=ëáÅì

Resumen en la página de contenido no. 17

MSM67_de-ar.book Seite 17 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15itáí^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=Çá èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååáI=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëçëíáíìáíç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉI=Ç~ä=ëìç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ç=Ç~=éÉêëçå~=áå=éçëëÉëëç=Çá=ëáãáäÉ=èì~äáÑáÅ~òáçåÉKc~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~

Resumen en la página de contenido no. 18

MSM67_de-ar.book Seite 18 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15it áíTUi~ã~=ÇÉä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=_áÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=Åçå=ÅçéÉêÅÜáçfãéÉÇáëÅÉ=Öäá=ëéêìòòá=Çìê~åíÉ=áä=ä~îçêç=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉK=^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=ëìä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=éÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=Öäá=~äáãÉåíá=ä~îçê~íáK^=ëÉÅçåÇ~=ÇÉä=ãçÇÉääçWV cêìëí~=éÉê=

Resumen en la página de contenido no. 19

MSM67_de-ar.book Seite 19 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15itáí^îîÉêíÉåò~WéÉê=~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=Å~îç=~=ëéáê~äÉW=åçå=~îîçäJÖÉêÉ=ã~á=áä=Å~îç=áåíçêåç=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç>oáãÉÇáç=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíá=EjpjSTKKFdì~ëíçoáãÉÇáçaìê~åíÉ=äÛìëç=i~=ëáÅìêÉòò~=Çá=ëçîê~ÅÅ~êáÅç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëá=≠=~ííáî~í~Këá ëéÉÖåÉ=ç äÛáåÇáJ  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜ

Resumen en la página de contenido no. 20

MSM67_de-ar.book Seite 20 Montag, 23. Juni 2014 3:19 15it áíd~ê~åòá~mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=ÅçåÇáJòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~=ÑçêåáêÉ=~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá

DEJA UN COMENTARIO