Manual de usuario Bosch PPW3303 AxxenceSlimLine Scale

Manual de usuario para el dispositivo Bosch PPW3303 AxxenceSlimLine Scale

Manual de usuario Bosch PPW3303 AxxenceSlimLine Scale

Extractos de los contenidos

Resumen en la página de contenido no. 1

mmtP3MMÇÉÉåÑêáíåäÇ~åçëîÑáÉëdÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖléÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëkçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåfëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçdÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ_êìÖë~åîáëåáåÖ_êìâë~åîáëåáåÖ_êìâë~åîáëåáåÖh®óíí∏çÜàÉfåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçéífåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´çÉäíêÏäçãßåò ÷ñÞóçòKullanma talimatýéäÜìInstrukcja obsługiHasználati uta

Resumen en la página de contenido no. 2

ÇÉpáÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉoÉáåáÖìåÖaáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ=áã=e~ìëÜ~äí=ìåÇ=åáÅÜí=ÑΩê=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉ=çÇÉê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=báåêáÅÜíìåÖÉå=ÄÉëíáããíK=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ëçêÖÑ®äíáÖ=äÉëÉå=ìåÇ=~ìÑÄÉï~ÜêÉå>oÉé~ê~íìêÉå=~ã=dÉê®í=ÇΩêÑÉå=åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=~ìëÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåI=ì

Resumen en la página de contenido no. 3

Éåp~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉqÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=áåíÉåÇÉÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉ çåäó=~åÇ=åçí=Ñçê=áåÇìëíêá~ä=çê=ãÉÇáÅ~ä=~ééäáÅ~íáçåëKoÉ~Ç=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=~åÇ=âÉÉé=áå ~=ë~ÑÉ=éä~ÅÉ>qç=éêÉîÉåí=Ç~åÖÉêI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ã~ó=ÄÉ=êÉé~áêÉÇ=Äó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çåäóKkÉîÉê=áããÉê

Resumen en la página de contenido no. 4

Ñê`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨kÉííçó~ÖÉ`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ìå=ìë~ÖÉ=ÇçãÉëíáèìÉK=fä=åÉ=éçìêê~=é~ë=ëÉêîáê=¶=ÇÉë=Ñáåë éêçÑÉëëáçååÉääÉë=çì=ã¨ÇáÅ~äÉëK=iáëÉò=ä~=åçíáÅÉ=ÇDìíáäáë~íáçå=Éí=ÅçåëÉêîÉòJä~=ëçáÖåÉìëÉãÉåíKmçìê=¨îáíÉê=íçìë=êáëèìÉëI=äÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ÇÉ=äD~éé~êÉáä=ëçåí=ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçí

Resumen en la página de contenido no. 5

áífëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~mìäáòá~nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ääÛìëç=ÇçãÉëíáÅç=É=åçå=áå=ëíêìííìêÉ=éêçÑÉëëáçå~äá=É ãÉÇáÅÜÉK=iÉÖÖÉêÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äDìëç=É=ÅçåëÉêî~êäÉ=Åçå=Åìê~>mÉê=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=ÉëÉÖìáíÉ=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòá

Resumen en la página de contenido no. 6

åäsÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉåoÉáåáÖáåÖaáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜìáëÜçìÇÉäáàâ=ÖÉÄêìáâ=Éå=åáÉí=îççê=ò~âÉäáàâÉ=çÑ=ãÉÇáëÅÜÉ=áåëíÉääáåÖÉåK=iÉÉë=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=Éå=ÄÉï~~ê=ÇÉòÉ=òçêÖîìäÇáÖKlã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îççêâçãÉå=ãçÖÉå=êÉé~ê~íáÉë=~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çç

Resumen en la página de contenido no. 7

Ç~páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉêoÉåÖ›êáåÖaÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ìÇÉäìââÉåÇÉ=ÄÉêÉÖåÉí=íáä ÜìëÜçäÇåáåÖëÄêìÖ=çÖ=áââÉ=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖÉ=çÖ=ãÉÇáÅáåëâÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK=i‹ë=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=çÖ=çéÄÉî~ê=ÇÉå=é™ Éí ëáââÉêí=ëíÉÇ>oÉé~ê~íáçåÉê=é™=î‹ÖíÉå=ã™=âìå=ìÇÑ›êÉë=~Ñ îçêÉë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=Ñçê=~í=ìå

Resumen en la página de contenido no. 8

åçpáââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉêoÉåÖà›êáåÖaÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=Äêìâ=á ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=íáä=áåÇìëíêáÉäí=ÉääÉê ãÉÇáëáåëâ=ÄêìâK=iÉë=å›óÉ=áÖàÉååçã=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=çÖ=çééÄÉî~ê=ÇÉååÉ>oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=~éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ìíÑ›êÉë=~î î™êÉ=ëÉêîáÅÉîÉêâëíÉÇÉê=Ñçê=™=ìååÖ™=Ñ~êÉKsÉâ

Resumen en la página de contenido no. 9

ëîp®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~êoÉåÖ∏êáåÖaÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=~åî®åÇ~ë=á=Éíí=ÜÉã=çÅÜ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=~åî®åÇåáåÖ=é™=ÉñÉãéÉäîáë=ëàìâÜìëK=i®ë=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=åçÖ~=çÅÜ=ëé~ê~=ÇÉå>oÉé~ê~íáçåÉê=é™=éêçÇìâíÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=çäóÅâçêKa

Resumen en la página de contenido no. 10

Ñáqìêî~ääáëììëçÜàÉáí~mìÜÇáëíìëq®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=~áåç~ëí~~å=âçíáí~äçìëâ®óíí∏∏åI=Éá=~ãã~ííáJ=í~á=íÉêîÉóëä~áíçëâ®óíí∏∏åK=iìÉ=â®óíí∏çÜàÉ=à~=ë®áäóí®=ëÉ=ÜìçäÉääáëÉëíá=>i~áííÉÉå=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=âçêà~í~=î~áå=î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉKûä®=ìéçí~=âçëâ~~å=î~~â~~=îÉíÉÉåK=ûä®=â®óí®=

Resumen en la página de contenido no. 11

Éë^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Çbä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=é~ê~=ìëç=Ççã¨ëíáÅç=ó åç é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~ä=ç=ã¨ÇáÅçK=iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ ìëç ÇÉä=~é~ê~íçK=dì êÇÉä~ë=é~ê~=ìå~=éçëáÄäÉ=Åçåëìäí~=éçëíÉêáçêK`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë=ëáíì~ÅáçåÉë=

Resumen en la página de contenido no. 12

Éëéíd~ê~åí∞~fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=_lp`eI=ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~=Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ ãÉëÉëI=~=é~êíáê=ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë=éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~ÅáµåI=~ë∞=Åçãç=ä~=ã~åç=Ç

Resumen en la página de contenido no. 13

éíÉäiáãéÉò~Õðïäåßîåéò áóöáëåßáòkìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=~=Ä~ä~å´~=Éã= Öì~K=k©ç=ìíáäáò~ê=èì~äèìÉê=~é~êÉäÜç=ÇÉ=äáãéÉò~=~ î~éçêKiáãé~ê=~=Ä~ä~å´~=Åçã=ìã=é~åç=Ü∫ãáÇçI=å©ç=ìíáäáò~ê=éêçÇìíçë=~Äê~ëáîçëKÇ óõóêåõÞ áõôÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ïéêéáêÞ÷ñÞóç êáé ü÷é ãéá åðáããåëìáôéêïýò êáééáôñéêïýò óêïðïýò.ÄéáâÜó

Resumen en la página de contenido no. 14

ÉäÔþñá ìðïñåßôå íá äéáâÜóåôå ôçí ôéìÞìÝôñçóçò. Ç æõãáñéÜ äåß÷íåé ôï âÜñïòóå âÞìáôá 100 g.ÌåôÜ ôç äéáäéêáóßá ìÝôñçóçò ç æõãáñéÜôßèåôáé áõôüìáôá åêôüò ëåéôïõñãßáò.ÊáèáñéóìüòÌç âõèßóåôå ôç æõãáñéÜ ðïôÝ ìÝóá óå íåñü.Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ.Óêïõðßæåôå ôç æõãáñéÜ ìå â

Resumen en la página de contenido no. 15

Éäíê4 Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóçåëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåéôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.5 ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõáíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçòåããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôïóõíåñãåßï.6 Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôçóôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞòìåôáâéâá

Resumen en la página de contenido no. 16

íêCihazýn temizlenmesiGiderilmesiTartý kesinlikle suya sokulmamalýdýr.Cihazý temizlemek için buharlý temizlemecihazý kullanmayýnýz.Tartýyý nemli bir bez ile siliniz, ovalamagerektiren temizlik malzemelerikullanmayýnýz.Bu cihaz, elektro ve elektronikeski cihazlar (waste electrical andelectronic equipment Ó WEEE) ileilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupadirektifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýngeri alýnmasý ve deðerlendirilmesiiçin, AB dahilinde ge

Resumen en la página de contenido no. 17

éäWskazówki bezpieczeñstwaCzyszczenie urz¹dzeniaUrz¹dzenie przeznaczone jest wył¹czniedo u¿ytku domowego. Urz¹dzenie nie jestprzeznaczone do u¿ytku zawodowego,nie medycznego.Proszê dokładnie przeczytać instrukcjêu¿ytkowania i starannie j¹ przechowywać!Aby unikn¹ć zagro¿eñ, naprawy urz¹dzenianale¿y do wykonywać tylko w autoryzowanympunkcie serwisowym naszej firmy.Wagi nie wolno nigdy zanurzać w wodzie.Nie wolno stosować urz¹dzeñ czyszcz¹cychstrumieniem pary.Wagê prz

Resumen en la página de contenido no. 18

éäÜìGwarancjaBiztonsági útmutatóDla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancjiwydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowew kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymaciePañstwo w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.W celu skorzystania z usług gwarancyjnychkonieczne jest przedło¿enie dowodu kupnaurz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowanes¹ odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnegooraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia30.05.1995 roku „W sp

DEJA UN COMENTARIO